สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดหลักสูตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
 
   
     
 
  ทำไมต้องเลือกเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
 • เรียนจริง ผ่าจริง กับร่างอาจารย์ใหญ่
 • “เรียนใกล้บ้าน ทำงานใกล้ถิ่น” เพราะมีสอนเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีปฏิบัติทุกเทอม ดูงานทุกปี
 • สายงานหลากหลาย ภาครัฐก็ได้ ภาคเอกชนก็ดี ความต้องการบุคลากรสูง
 • สอบใบประกอบวิชาชีพ ทางจุลชีววิทยา หรือเซลล์วิทยาได้
 
     
  Med-Sci NMC เรียนอะไรกัน  
 
กลุ่มพยาธิวิทยากายวิภาค : ศึกษาโครงสร้างร่างกายของมนุษย์จากร่างอาจารย์ใหญ่ ระบบอวัยวะ เนื้อเยื่อ และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ตลอดจนกระบวนการเกิดโรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่เป็นผลมาจากโรคต่างๆ หรือสาเหตุของการเสียชีวิต ฝึกทักษะในการผ่าชำแหละร่างกายมนุษย์ การตัดและย้อมชิ้นเนื้อเยื่อเพื่อชันสูตรโรค การทำงานในห้องปฏิบัติการนิติพยาธิ พยาธิกายวิภาค เป็นต้น
 
 
   
กลุ่มจุลชีววิทยาทางการแพทย์ : ศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในสิ่งแวดล้อม อาหาร หรือเครื่องดื่ม ทั้งที่ไม่ก่อโรคและก่อโรคในมนุษย์ การติดเชื้อ การระบาด ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและการตอบสนองต่อการติดเชื้อต่างๆ ฝึกทักษะในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และการตรวจสอบเชื้อปนเปื้อนในสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ อาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งแวดล้อม
 
 
   
กลุ่มเทคโนโลยีดีเอ็นเอ : โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกต่างๆ ในระดับโมเลกุล เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรม Bioinformatics การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนทาชีวภาพ งานทางการแพทย์และงานนิติวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะที่ใช้ในการทำงานห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
 
 
   
 
  #เด็กวิทย์แพทย์ ทำงานอะไรกันบ้าง  
 
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ประกอบธุรกิจวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวแทนจำหน่ายยา สารเคมี เครื่องมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่างๆ
 
     
   
     
  FAQ  
 
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ทุนกู้เรียน
 • ค่าเทอม
 • เอกสารประกอบการสมัคร
ม.6 สายวิทย์และศิลป์ ปวช. หรือปวส. ก็เรียนได้
ทุน กรอ./กยศ. 100% ไม่จ่ายเพิ่ม
เฉลี่ย 40,000 ต่อเทอม (ตลอดหลักสูตรประมาณ 320,000 บาท)
รูปถ่าย 1’-2’ จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 466050 ต่อ 161
อีเมล: ahs@nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0021537