สาขาวิชากายภาพบำบัด
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
   
   
     
 
   
  ปรัชญาหลักสูตร  
     “มุ่งผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดนักปฏิบัติ เก่งคน เก่งงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ”  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมา มุ่งผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดนักปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ” มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดทันสมัย มีทักษะในการศึกษา การเรียนรู้ แสวงหาองค์ความรู้ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
   “วิชาชีพกายภาพบำบัด” เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
   นอกจากเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน นำความรู้และการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการฝึกปฏิบัติคลินิกกายภาพบำบัดตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์กายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล การซักประวัติ การค้นหาปัญหา การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัย การรักษาในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ เด็ก ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการฝึกปฏิบัติงาน
 
     
  โครงสร้างหลักสูตร  
 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
 1. หมวดศึกษาทั่วไป 30
 2. หมวดวิชาเฉพาะ
   2.1 วิชาแกน
   - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   2.2 วิชาชีพ
   - วิชบังคับ
   - วิชาเลือก
103

15
22

66
6
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139
 
     
    โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)  
     
  เส้นทางอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา  
 
 • นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัฐบาล
 • นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลเอกชน
 • นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • นักกายภาพบำบัดประจำทีมนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกความงาม
 • เปิดคลินิกกายภาพบำบัดของตนเอง
 • ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
     
  #คุณสมบัติผู้สมัคร  
 
 • สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.00 หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการสอบ
 • สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่วิทยาลัยกำหนด
 
     
   
     
  ช่องทางในการติดต่อ  
 
 • เบอร์ติดต่อ 044-466-050 ถึง 2 ต่อ 186 หรือ 081-165-1800 (อ.กภ.ชนันท์วัลย์)
 
     
  FAQ  
 
 • ทุนกู้เรียน
 • เอกสารประกอบการสมัคร
ทุน กรอ./กยศ. 100% (ไม่เกิน 45,000 บาท / ภาคการศึกษา)
รูปถ่าย 1’-2’ จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 466050 ต่อ 161
อีเมล: ahs@nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0021537