สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
   
   
 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Sports and Exercise Science)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาและเหมาะสม ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
 • จำนวนหน่วยกิตที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่เรียน
 • มีทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬามาก่อน
 • นักศึกษาสามารถกู้ทุนการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมกีฬาต่าง ๆ
  2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  3. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  4. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  5. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันการศึกษา
  6. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานประกอบการด้านสุขภาพ
 • นักวิชาการ
  1. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการ
  2. ผู้ฝึกสอนกีฬา
  3. ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
  5. พนักงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยนครราชสีมา
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ เช่น โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
     
 
   
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020159