สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
   
   
 
“เรียนจริง จบจริง”
  หลักสูตรการการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
(Thai Traditional Medicine)
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
  “รู้ละเอียดแพทย์แผนไทย ใส่ใจทางแผนปัจจุบัน ครบครันเรื่องอุปกรณ์ สอนประสบการณ์ด้านธุรกิจ”
     
  ทำไม….หลักสูตรการแพทย์แผนไทยถึงน่าสนใจ
         ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศกำลังก้าวสู่ยุคผู้สูงอายุ และทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพเติบโตมากขึ้น และการแพทย์แผนไทยจึงเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่หลายคนเลือกใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงส่งผลให้ธุรกิจด้านแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ร้านขายยาสมุนไพร เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแล รักษาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งรัฐบาลยังสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรรวมถึงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยนครราชสีมาจึงเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรแพทย์แผนไทย เพื่อที่จะผลิตหมอแผนไทยที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร สืบทอดองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน รู้รอบหลากหลายแพทย์ทางเลือก นำความรู้สร้างธุรกิจของตนเองได้
 
ทำไมต้องเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่ วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 • เป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่แรกของโคราช
 • สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้
 • อุปกรณ์ครบครันด้าน pre-clinic และวิชาชีพ
 • มีการจำลองตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาทางการแพทย์แผนไทยทั้งในรูปแบบ OPD และ IPD
 • มีแหล่งฝึกงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐานของกรมแพทย์แผนไทย
 • รอบรู้กับหลากหลายสหวิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพ
 • เรียนรู้การทำยาแบบโบราณและการพัฒนาตำรับยาเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเอง
 • สอดแทรกความรู้ด้านธุรกิจในแต่ละรายวิชา
 
เรียนอะไรบ้าง?
 
 • ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานทางการแพทย์ เช่น ศัพท์แพทย์
 • เรียนรู้การตรวจและวินิจฉัยโรคทั้งด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน
 • เรียนรู้พืชสมุนไพรสด-แห้ง และองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน
 • เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจต่างๆ เช่น การเปิดคลินิก การเปิดร้านขายยา
 • เรียนและฝึกปฏิบัติการทำยา การตั้งและพัฒนาตำรับยา
 • ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐานของกรมแพทย์แผนไทย
 • เรียนรู้การทำงานกับสหวิชาชีพ
 • เรียนรู้การบูรณาการการรักษาคนไข้เฉพาะโรค
 • เรียนรู้การตั้งตำรับและจ่ายยาปรุงเฉพาะราย
   
จบแล้วทำงานอะไร?
 
 1. แพทย์แผนไทยในหน่วยของทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. แพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย
 3. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 4. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 5. เปิดธุรกิจคลินิกการแพทย์แผนไทย
 6. เปิดร้านขายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร, โรงงานผลิตยาสมุนไพร
 7. ผู้ควบคุมและดูแลโรงงานผลิตยาสมุนไพร
   
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
    ค่าเทอม 45,000 บาท (สามารถกู้ กยศ. และ กรอ. ได้)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 360,000 บาท
     
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม
    สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-466050 ถึง 052
อ.ชลดา จัดประกอบ (อ.ฝ้าย) 061-6969954
อ.วันเฉลิม สีหบุตร (อ.ชาติ) 089-3958795
FB: @tmmnmc
     
 
   
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020162