สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
   
   
     
 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : การแพทยแผนจีนบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : พจ.บ. (การแพทย์แผนจีนบัณฑิต).
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Traditional Chinese Medicine
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.CM. (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • เป็นวิทยาลัยแห่งเดียวที่เปิดสอนศาสตร์การแพทย์แผนจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีอินทนิลคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนภายในวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเวชปฏิบัติ
 • ด้วยทางวิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน (mou) กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ฝึกเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนจีนที่โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ด้วยทางวิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน (mou) กับมหาวิทยาลัยภาษาซานต้าเซี่ยงไฮ้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สอนภาษาจีนโดยอาจารย์ชาวจีนจากสำนักงาน (HANBAN国家汉语推广办公室)
 • มีการให้บริการวิชาการชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสามารถประกอบอาชีพ  ได้แก่  

 • ประกอบวิชาชีพเป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
 • บุคลากรทางการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน ในสถาบันระดับอุดมศึกษา
 • เปิดคลินิกการทางการแพทย์แผนจีน
 • นักวิจัยและนักวิชาการสาธารณสุข
 • จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีน
 • นักแปลและล่ามภาษาจีน
 • ครูสอนภาษาจีน
 • สมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปา
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สำหรับปริญญาตรีที่สองต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • มีคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศ หรือข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ระยะเวลาในการศึกษา
   

ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้การศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาศึกษา และจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถทำได้ตามความจำเป็นของผู้เรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบัน

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
- การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม โดยกำหนด เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
- การศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยกำหนดเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
- การศึกษาภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยกำหนดเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์

 
การรับรอง / รับทราบ จาก สกอ. / วิชาชีพ
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
    คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
     
   
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020163