อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 
     

อาจารย์ ดร.พจ.ศญาดา ด่านไทยวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธณกร ปัญญาใสโสภณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
และผู้อำนวยการสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ทนพญ.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา
และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สราวุธ สายจันมา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.พจ.ศิริพร พจน์พาณิชยพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ แก้วชิณ
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     

อาจารย์ พท.ป.ชลดา จัดประกอบ
หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทย

อาจารย์กัมปนาท คำสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ กภ.ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
     

อาจารย์ณฤดี พูลเกษม
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

อาจารย์วันฉัตร โสฬส
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย
 
     
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020162