สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
   
   
 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับตามความต้องการของสถานประกอบการ
 • มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาและเน้นการฝึกปฏิบัติจริง
 • นักศึกษาสามารถกู้ทุนการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
 • มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการสุขภาพ การวางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่
 • ผลิตบัณฑิตเป็นนักวิชาการปฏิบัติงานในระดับชุมชนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพ
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   
 1. นักวิชาการสาธารณสุข
 2. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 3. นักวิชาการสุขาภิบาล
 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 5. เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข
 6. เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข
 7. อาจารย์
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตการเข้าศึกษาต่อ
 2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
     
จำนวนหน่วยกิต
   
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
     
    โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
     
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
  2.1) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 32 หน่วยกิต
  2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 66 หน่วยกิต
  2.3) กลุ่มฝึกปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
     
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     
     
 
   
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020163