สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
   
   
 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.ม. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Health (Health Promotion Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.H. (Health Promotion Management)

  โครงการสร้างหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี
   
หมวดวิชา หลักสูตร/จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แผน ข
 หมวดวิชาบังคับ    
   กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข    
   กลุ่มวิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ 3 3
   กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3 3
   กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข 3 3
   กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3 3
   กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/ พฤติกรรมศาสตร์ 3 3
 หมวดวิชาเฉพาะสาขา    
   วิชาเฉพาะสาขา 9 12
 หมวดวิชาเลือก    
   วิชาเลือก 3 6
 สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ    
   สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ - 6
 วิทยานิพนธ์    
   วิทยานิพนธ์ 12 -
รวม 39 39
  จุดเด่นของหลักสูตร
       มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะด้านการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนและสนับสนุนสังคมโดยนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคม
  การประกอบอาชีพ
    - ผู้บริหารสาธารณสุข
- ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
- นักวิชาการด้านสาธารณสุข
- นักวิจัยด้านสาธารณสุข
- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
    2. คุณสมบัติเพิ่มเติม
       ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กล่าวใน ข้อ 1) ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิตโดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
    1. สอบคัดเลือก
    2. รับโอนนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
    3. รับเข้าตามข้อตกลงของวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือหรือโครงการพิเศษ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    093-2574348, E-mail : Panyasai.t@gmail.com (ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส)
082-3201897 (อาจารย์มัตนา ทำสะอาด)
044-466050 ถึง 052 ต่อ 114 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร วิทยาลัยนครราชสีมา หรือ www.nmc.ca.th
     
 
   
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 466050 ต่อ 161
อีเมล: ahs@nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0021534