HOME  >  กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
 
กิจกรรม : วัยพฤหัสบดีที่18 มีนาคม2563 เข้าร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการ"เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ส่งอาจารย์ 2 ท่าน เข้าร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการ"เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีอาจารย์พลวรรต ทองสุข และอาจารย์ รจิตา กันยาบุญ เข้าร่วมงานบริการตรวจหาหมู่โลหิตเบื้องต้น ให้กับนักเรียน อสม.และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 97 ราย #ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม. ทั้ง 5 ท่านที่มาช่วยเขียนชื่อนักเรียนและจัดคิวน้องๆเข้าเจาะเลือด

ภาพประกอบ :
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020163